สพป.พัทลุง เขต 2. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1-22
1%
21:1
อนุบาล 2373269
50%
98:1
อนุบาล 3353267
49%
88:1
ระดับปฐมวัย7266138
15%
197:1
ประถมศึกษาปีที่ 17767144
19%
1014:1
ประถมศึกษาปีที่ 25662118
16%
1012:1
ประถมศึกษาปีที่ 37046116
15%
1012:1
ประถมศึกษาปีที่ 46276138
18%
1014:1
ประถมศึกษาปีที่ 55758115
15%
1012:1
ประถมศึกษาปีที่ 65963122
16%
1012:1
ระดับประถมศึกษา381372753
85%
6013:1
รวมทั้งสิ้น453438891
100%
7911:1