สพป.พัทลุง เขต 2.


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 14973122
3%
168:1
อนุบาล 28217971,618
46%
11714:1
อนุบาล 38778991,776
51%
12215:1
ระดับปฐมวัย1,7471,7693,516
20%
25514:1
ประถมศึกษาปีที่ 19669291,895
14%
12415:1
ประถมศึกษาปีที่ 21,1009902,090
16%
12117:1
ประถมศึกษาปีที่ 31,2469952,241
17%
12818:1
ประถมศึกษาปีที่ 41,2151,0732,288
17%
12718:1
ประถมศึกษาปีที่ 51,2071,1972,404
18%
13118:1
ประถมศึกษาปีที่ 61,1701,1132,283
17%
12718:1
ระดับประถมศึกษา6,9046,29713,201
76%
75817:1
มัธยมศึกษาปีที่ 111385198
35%
1217:1
มัธยมศึกษาปีที่ 28783170
30%
1214:1
มัธยมศึกษาปีที่ 312672198
35%
1217:1
มัธยมศีกษาตอนต้น326240566
3%
3616:1
รวมทั้งสิ้น8,9778,30617,283
100%
1,04916:1