ทะเบียนโรงเรียน สพป.พัทลุง เขต 2
สามัคคีอนุสรณ์
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก93010049
PERCODE 6 หลัก340162
กระทรวง 10 หลัก1093340162
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)สามัคคีอนุสรณ์
ชื่อ (อังกฤษ)-
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 5 บ้านนอก
ตำบลกงหรา
อำเภอกงหรา
จังหวัดพัทลุง
รหัสไปรษณีย์93180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์074-671198
อีเมล์แอดเดรส93010049@phatthalung2.go.th
เว็บไซต์http://school.phatthalung2.go.th/93010049
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
7.4699265
Longitude
99.9245021

KM.

นางสาว ศิริกาญจน์ ช่วยจันทร์
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
asdasd asda asdad
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ เชี่ยวชาญพิเศษ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2626
นางสาว วรรณา ดีนนุ้ย
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว สุภัคย์ เศรษฐสุข
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ธัญลักษณ์ เมฆอรุณ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง เปรมฤดี สุตตะคาร
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง สุจินดา ไกรณรงค์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว กลางเดือน สุวรรณรัตน์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย สมสิน สงทิพย์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง คำนึง สุยฉ่อง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว นาญิกา เพ็งจำรัส
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว อุษา สุระคำแหง
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว มัทนาวดี หมันเทศ
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ลัดดา สงทิพย์
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูพี่เลี้ยง)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย เอื้อน เกื้อเกตุ
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง งบ สพฐ.)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน