ทะเบียนโรงเรียน สพป.พัทลุง เขต 2
บ้านหน้าวัง
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก93010056
PERCODE 6 หลัก340163
กระทรวง 10 หลัก1093340163
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหน้าวัง
ชื่อ (อังกฤษ)-
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 8 บ้านคลองหวะหลัง
ตำบลคลองทรายขาว
อำเภอกงหรา
จังหวัดพัทลุง
รหัสไปรษณีย์93180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์074-650006
อีเมล์แอดเดรส93010056@phatthalung2.go.th
เว็บไซต์http://school.phatthalung2.go.th/93010056
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
7.4077147
Longitude
99.9552284

KM.

นาย พนัสพงษ์ ผลอ่อน
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง อ่าอีฉะ ยะมันยะ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง สายหยุด อินทรศรี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง สุธิษา นุ้ยผอม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ซันนา เศษขาว
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง อารีย์ ใหมหมาด
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง วิภา พลนุ้ย
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว จันทิมา มากแก้ว
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง วันวิสาข์ พงศ์จันทรเสถียร
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย จเร ตุดบัตร
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย อนัส เหรียญนุ้ย
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง สอผี้หยะ เหล็มปาน
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (วิทยากร)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย เจน เหรียญนุ้ย
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (อื่นๆ)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน