ทะเบียนโรงเรียน สพป.พัทลุง เขต 2
บ้านควนยวน
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก93010081
PERCODE 6 หลัก340064
กระทรวง 10 หลัก1093340064
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านควนยวน
ชื่อ (อังกฤษ)-
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 9 บ้านควนยวน
ตำบลโคกม่วง
อำเภอเขาชัยสน
จังหวัดพัทลุง
รหัสไปรษณีย์93130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์074-675148
อีเมล์แอดเดรส93010081@phatthalung2.go.th
เว็บไซต์http://school.phatthalung2.go.th/93010081
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
7.402865
Longitude
100.0515448

KM.

นาง วิไล โชคไพศาล
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว นันทิยา คงอิ้ว
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง โสพิศ นัทธีเชาว์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง อัญชลี เงินละเอียด
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว สุวดี วีระกิติกุล
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ฐิติมา ไชยวรรณ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง อัญชลี โชคไพศาล
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย มาซาลัน มนูญดาหวี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ขวัญชนก ประเสริฐ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง สุริยา กล้าคง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง สุมาพร กาญจนพันธุ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง รัตนาภรณ์ ชุมด้วน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง พิศทิยา ขวัญขำ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว อังศุมาลี โพธิ์ศรีทอง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง อารีย์ เต็มยอด
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว วันวิสา ยอดราช
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว สุวรรณา ทองอยู่
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง งบ สพฐ.)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว กัญวลัย รอดกิจ
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง งบโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง บุญญาพร เกตุนิ่ม
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง งบโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว กัญญ์ณภัฎฐ์ สุขเลื่อง
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน