ทะเบียนโรงเรียน สพป.พัทลุง เขต 2
วัดโหล๊ะจันกระ
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก93010100
PERCODE 6 หลัก340177
กระทรวง 10 หลัก1093340177
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดโหล๊ะจันกระ
ชื่อ (อังกฤษ)-
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 6 บ้านโหล๊ะจันกระ
ตำบลตะโหมด
อำเภอตะโหมด
จังหวัดพัทลุง
รหัสไปรษณีย์93160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์074-614318
อีเมล์แอดเดรส93010100@phatthalung2.go.th
เว็บไซต์http://school.phatthalung2.go.th/93010100
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
7.3317636
Longitude
99.9996046

KM.

นาย พงศา แสงเกื้อหนุน
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง นาตยา สระโมฬี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว อัจฉราวรรณ แนบเพ็ชร
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง จิตรา ขุนจันทร์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย วาฮับ ดมเด็ม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง กฤษณา เพ็ญจำรัส
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย วิเชียร เกิดขุมทอง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง สายพิน ไชยโยธา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง วนิดา มาเอียด
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง สายพิน วงศ์สวัสดิ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว กาญจนา หนูวุ่น
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ทิพรัตน์ อ่อนทอง
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูพี่เลี้ยง)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย ธานินทร์ มีปีด
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (อื่นๆ)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน