ทะเบียนโรงเรียน สพป.พัทลุง เขต 2
บ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์)
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก93010104
PERCODE 6 หลัก340181
กระทรวง 10 หลัก1093340181
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์)
ชื่อ (อังกฤษ)-
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 1 บ้านแม่ขรี
ตำบลแม่ขรี
อำเภอตะโหมด
จังหวัดพัทลุง
รหัสไปรษณีย์93160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์074-695215
อีเมล์แอดเดรส93010104@phatthalung2.go.th
เว็บไซต์http://school.phatthalung2.go.th/93010104
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
7.3499561
Longitude
100.1322011

KM.

นาย สนอง ศรีเกตุ
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว สายสมร มูสิโก
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย ธวัช ลางคุลเกษตริน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว หุสนา ขุนนุ้ย
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง หวันสะหระ สว่างนิพันธ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง อติกา ขุนณรงค์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว สุมาลี แกล้วทนงค์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง บินกิษ นวลแย้ม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว รุ่งกานต์ นุ้ยนุ่น
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย สุรพจน์ สิทธิวรกาญจน์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว นุชรีย์ หวัดแท่น
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว สุพัตรา แซ่ซิ้น
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง จินตนา พรหมเหมือน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว รุจิรา ภิรมย์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว กัณนิฐา ไกรนรา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง สุจิตรา สังเมียน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ขวัญชนก สระมุณี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย สุขประเสริฐ ชากรี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย สุนันท์ เหมมัน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย ชวลิต สนิทมัจโร
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง กรรณิการ์ หมื่นวงศ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย อัษฎา ขาวคง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง สมัย หมื่นแกว้น
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง พชรพรรณ ถึงมุสิก
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว รัศมี ณ พัทลุง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง เครือวัลย์ สังข์มี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว เด่นเดือน บุญเกลี้ยง
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง งบโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว จิรนันท์ ศรียวง
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง งบโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว นุชนาถ ภิวัฒนกุล
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว หทัยรัตน์ จันพุ่ม
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูพี่เลี้ยง)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว สารีหยุด คงเผือก
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูพี่เลี้ยง)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ลลิตา นุ้ยผอม
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (วิทยากร)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย เรวัฒน์ เกื้ออาสา
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง งบ สพฐ.)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย ยุทธนา หมัดเหล็ม
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง งบ สพฐ.)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน