ทะเบียนโรงเรียน สพป.พัทลุง เขต 2
บ้านโคกทราย
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก93010164
PERCODE 6 หลัก340134
กระทรวง 10 หลัก1093340134
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโคกทราย
ชื่อ (อังกฤษ)-
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 5 บ้านโคกทราย
ตำบลดอนทราย
อำเภอปากพะยูน
จังหวัดพัทลุง
รหัสไปรษณีย์93120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์074-676536
อีเมล์แอดเดรส93010164@phatthalung2.go.th
เว็บไซต์http://school.phatthalung2.go.th/93010164
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
7.487494885
Longitude
100.8907127

KM.

นางสาว ศิรินาฎ เศรษฐชนะ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว จามรี ทวีศรี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง สมใจ เพชรรัตนมุณี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย สุเชาว์ ศักดิ์แสง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง อารี เนินทอง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ศิริขวัญ สัมมาสุข
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง สุณี ชูมณี
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง งบโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว กัญญารัตน์ ทิวคง
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง งบโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว นลินทิพย์ หนูมาก
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน