ทะเบียนโรงเรียน สพป.พัทลุง เขต 2
วัดไทรพอน
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก93010165
PERCODE 6 หลัก340137
กระทรวง 10 หลัก1093340137
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดไทรพอน
ชื่อ (อังกฤษ)-
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 9 บ้านไทรพอน
ตำบลดอนประดู่
อำเภอปากพะยูน
จังหวัดพัทลุง
รหัสไปรษณีย์93120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์074-676228
อีเมล์แอดเดรส93010165@phatthalung2.go.th
เว็บไซต์http://school.phatthalung2.go.th/93010165
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
7.2760042
Longitude
100.2863579

KM.

นาง วิลาวรรณ์ การนาดี
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง สมลักษณ์ ฆังคะประทุม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง สุนิสา พรหมแก้ว
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ชญานิษฐ์ มีพัฒน์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ลาวัลย์ ยืนยง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย อรุณ รักจุ้ย
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง เตือนใจ สุดเลิศ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง อารยา สุจิธรรมโม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ฐิติกาญจน์ ร่วงเหมือน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ธิดารัตน์ เงินสง่า
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง เยาวภา เกตุแก้ว
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง งบ สพฐ.)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน