ทะเบียนโรงเรียน สพป.พัทลุง เขต 2
บ้านม่วงทวน
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก93010180
PERCODE 6 หลัก340130
กระทรวง 10 หลัก1093340130
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านม่วงทวน
ชื่อ (อังกฤษ)-
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 3 บ้านม่วงทวน
ตำบลหารเทา
อำเภอปากพะยูน
จังหวัดพัทลุง
รหัสไปรษณีย์93120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์074-843403
อีเมล์แอดเดรส93010180@phatthalung2.go.th
เว็บไซต์http://school.phatthalung2.go.th/93010180
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
7.322287
Longitude
100.301743

KM.

นาง วาสนา โส๊ะสุบ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว กชพรรณ ชาลี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง กชพร จันทร์แดง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง มณีนุช พุมภูฆัง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย ประสงค์ หนูเขียว
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว จรียา นาลขาว
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย สมศักดิ์ ชัยสุโข
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว สุติยา ยีสัน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว สากีหนะ นะแหละ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว เสาด๊ะ หัดหมัด
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว อามิหน๊ะ โปติล่ะ
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูพี่เลี้ยง)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย เจะหละ ฤทธิ์โต
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (วิทยากร)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย รอณีย์ พรรณราย
ตำแหน่งลูกจ้างประจำ
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน