ทะเบียนโรงเรียน สพป.พัทลุง เขต 2
วัดควนเพ็ง
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก93010197
PERCODE 6 หลัก340212
กระทรวง 10 หลัก1093340212
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดควนเพ็ง
ชื่อ (อังกฤษ)-
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 6 บ้านโคกทราย
ตำบลโคกทราย
อำเภอป่าบอน
จังหวัดพัทลุง
รหัสไปรษณีย์93170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์074-601976
อีเมล์แอดเดรส93010197@phatthalung2.go.th
เว็บไซต์http://school.phatthalung2.go.th/93010197
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
7.2315326
Longitude
100.2930073

KM.

นาย สุชาติ อ่อนรักษ์
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว สุบุญพันธ์ุ กฤษณะพันธ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ลออ รักนุ้ย
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ดวงกมล แสงอ้น
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ดวงพร คงแก้ว
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว สุวัฒนา พรหมแก้ว
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย คล่องวิชชา จันทสโร
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว อโนรัตน์ ปุรินทราภิบาล
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว สุภาพรรณ ศรีมณี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย อนูศักดิ์ เบ็ญหีม
ตำแหน่งพนักงานราชการ (ครู)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว นิตยา หนูทอง
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย ลัทธพล ทองศรีจันทร์
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (วิทยากร)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ฑรีฌานันท์ หมั่นอุตส่าห์
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (วิทยากร)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย ไพรัตน์ ยิ้มนุ้ย
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง งบ สพฐ.)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน