ทะเบียนโรงเรียน สพป.พัทลุง เขต 2
บ้านควนแหวง
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก93010198
PERCODE 6 หลัก340214
กระทรวง 10 หลัก1093340214
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านควนแหวง
ชื่อ (อังกฤษ)-
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 7 บ้านโคกทราย
ตำบลโคกทราย
อำเภอป่าบอน
จังหวัดพัทลุง
รหัสไปรษณีย์93170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์074-660460
อีเมล์แอดเดรส93010198@phatthalung2.go.th
เว็บไซต์http://school.phatthalung2.go.th/93010198
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
7.2216853
Longitude
100.2399161

KM.

นาย พรศักดิ์ บุญยัง
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง วันเพ็ญ ศิริสัณฐิติ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง อาทิตยา ชุมชาติ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย วิรัตน์ พรหมแก้ว
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย จรุงศักดิ์ โพธิ์ภู
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง จิราลักษณ์ จุ้ยสุ้ย
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง กาญจนา พรหมแก้ว
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว อมร คงสง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว จุฑารัตน์ แก้วมี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว นิตยา แท่นเอียด
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
ว่าที่ร้อยตรีหญิง ลักขณา ภัทชวงค์
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง งบโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว สุชาดา ศิริสวัสดิ์
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูพี่เลี้ยง)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย พุ่ม ไหมแก้ว
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง งบ สพฐ.)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน