ทะเบียนโรงเรียน สพป.พัทลุง เขต 2
วัดพรุพ้อ
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก93010200
PERCODE 6 หลัก340216
กระทรวง 10 หลัก1093340216
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดพรุพ้อ
ชื่อ (อังกฤษ)-
หมู่ที่12
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 12 บ้านพรุพ้อ
ตำบลโคกทราย
อำเภอป่าบอน
จังหวัดพัทลุง
รหัสไปรษณีย์93180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์074-614660
อีเมล์แอดเดรส93010200@phatthalung2.go.th
เว็บไซต์http://school.phatthalung2.go.th/93010200
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
7.194319
Longitude
100.2363068

KM.

นาย ธนิต แท่นรัตน์
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย สมคิด ทองมาก
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง พัชรี สุดสวาท
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง บุศรา มุสิกะอนันต์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง อัญชนา สุวรรณโณ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง กัญญาภัค ศิลาทอง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ศิรัญญา ชัยบุตร
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ลลนา พลเพชร
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว นริศรา ทับทิมทอง
ตำแหน่งพนักงานราชการ (ครู)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว พรกมล เอียดประพาฬ
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน