ทะเบียนโรงเรียน สพป.พัทลุง เขต 2
บ้านควนหินแท่น
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก93010201
PERCODE 6 หลัก340217
กระทรวง 10 หลัก1093340217
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านควนหินแท่น
ชื่อ (อังกฤษ)-
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 9 บ้านหินแท่น
ตำบลโคกทราย
อำเภอป่าบอน
จังหวัดพัทลุง
รหัสไปรษณีย์93170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์074-618670
อีเมล์แอดเดรส93010201@phatthalung2.go.th
เว็บไซต์http://school.phatthalung2.go.th/93010201
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
7.2156409
Longitude
100.2022572

KM.

นางสาว หยาดพิรุณ เอกภาพไพบูลย์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุฑาวรรณ สอนแก้ว
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว สาวิตรี นุ่นสง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง พัชรี หมุนนุ้ย
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย วุฒิชัย อุทัยรังษี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ปวิตรา สุวิชญางกูร
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง อัจฉรา สระมุณี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง เจียมจิตร ลาภินี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย รังสิวุฒ สังข์แท่น
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง งบโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว พฤกษา ชูขวัญทอง
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย กอบเกียรติ พรหมบุญทอง
ตำแหน่งลูกจ้างประจำ
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน