ทะเบียนโรงเรียน สพป.พัทลุง เขต 2
บ้านโหล๊ะหาร
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก93010203
PERCODE 6 หลัก340208
กระทรวง 10 หลัก1093340208
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโหล๊ะหาร
ชื่อ (อังกฤษ)-
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 7 บ้านโหล๊ะหาร
ตำบลทุ่งนารี
อำเภอป่าบอน
จังหวัดพัทลุง
รหัสไปรษณีย์93170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์074-614320
อีเมล์แอดเดรส93010203@phatthalung2.go.th
เว็บไซต์http://school.phatthalung2.go.th/93010203
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
7.1660393
Longitude
100.0999019

KM.

นาง สุนิสา เจี้ยงเต็ม
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว สุปรางทอง สันชูรักษ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ศิริวรรณ ทิพย์มณี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว พรพรรณ ทองพลอย
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย ภิรมย์ บุญรอด
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว สุปราณี หีมเขียว
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว จำเรียง หนูนุ่น
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง จันทนา เส็นติระ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง นารีรัตน์ พลอยดำ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ยุพาภัค อินนุ่น
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย ทักสันต์ จุลศิริ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว นัศรียะฮ์ นะแหละ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย บุญประเสริฐ หมื่นชล
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ภัทรลภา คงเกลี้ยง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย อภิชาติ ขวัญทอง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง สารีฟะ หะยีดอเล๊าะ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว เกศรินทร์ สุขะพันธ์
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง งบโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ศิรัญญา พรหมนวล
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย ปรีชา กลิ่นจันทร์
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (อื่นๆ)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน