ทะเบียนโรงเรียน สพป.พัทลุง เขต 2
วัดป่าบอนต่ำ(ระแบบ-ถวิลประชาสรรค์)
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก93010207
PERCODE 6 หลัก340200
กระทรวง 10 หลัก1093340200
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดป่าบอนต่ำ(ระแบบ-ถวิลประชาสรรค์)
ชื่อ (อังกฤษ)-
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 7 บ้านป่าบอนต่ำ
ตำบลป่าบอน
อำเภอป่าบอน
จังหวัดพัทลุง
รหัสไปรษณีย์93170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์074-625215
อีเมล์แอดเดรส93010207@phatthalung2.go.th
เว็บไซต์http://school.phatthalung2.go.th/93010207
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
7.302972
Longitude
100.1839552

KM.

นาง นงเยาว์ คงนาลึก
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ปิยวรรณ หนูทอง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ปรีดา ถิระผลิกะ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง กิตติยาภรณ์ โสะขาว
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว วิลาวัณย์ คงเจริญ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ปิยวรรณ มากกลาย
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว สุมลฑา สงวนเขียว
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ธัญลักษณ์ คงทอง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง เคลือภรร ฤทธิเดช
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ภัทธิรา วุฒิวิศิษฎ์สกุล
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว จุรีภรณ์ อ่อนช่วย
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว สุทิสา แก้วทอง
ตำแหน่งพนักงานราชการ (ครู)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย นนทวัตร ศรีชูทอง
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง งบโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย ณัฐพงค์ รามสวัสดิ์
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง งบโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว สุดา ศรีอนันต์
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว นุดา ทองซุ้นห่อ
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูพี่เลี้ยง)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย จรูญ ฉ้วนกลิ่น
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง งบโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน