สพป.พัทลุง เขต 2. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 28078158
51%
918:1
อนุบาล 38566151
49%
819:1
ระดับปฐมวัย165144309
23%
1718:1
ประถมศึกษาปีที่ 18173154
15%
819:1
ประถมศึกษาปีที่ 29072162
16%
820:1
ประถมศึกษาปีที่ 37771148
15%
819:1
ประถมศึกษาปีที่ 410185186
18%
921:1
ประถมศึกษาปีที่ 59392185
18%
823:1
ประถมศึกษาปีที่ 69082172
17%
822:1
ระดับประถมศึกษา5324751,007
74%
4921:1
มัธยมศึกษาปีที่ 17411
23%
111:1
มัธยมศึกษาปีที่ 210616
33%
116:1
มัธยมศึกษาปีที่ 381321
44%
121:1
มัธยมศีกษาตอนต้น252348
4%
316:1
รวมทั้งสิ้น7226421,364
100%
6920:1