สพป.พัทลุง เขต 2. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 191928
8%
39:1
อนุบาล 28484168
47%
1313:1
อนุบาล 37583158
45%
1312:1
ระดับปฐมวัย168186354
19%
2912:1
ประถมศึกษาปีที่ 199102201
15%
1315:1
ประถมศึกษาปีที่ 2125104229
17%
1318:1
ประถมศึกษาปีที่ 314598243
18%
1319:1
ประถมศึกษาปีที่ 4115117232
17%
1318:1
ประถมศึกษาปีที่ 5123109232
17%
1318:1
ประถมศึกษาปีที่ 6121106227
17%
1317:1
ระดับประถมศึกษา7286361,364
74%
7817:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1301848
35%
412:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2231942
31%
411:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3301747
34%
412:1
มัธยมศีกษาตอนต้น8354137
7%
1211:1
รวมทั้งสิ้น9798761,855
100%
11916:1