แผนที่ภูมิศาสตร์และการเดินทาง
ระยะทางไม่เกิน 10 กม. ระยะทาง 10 - 30 กม. ระยะทาง 30 - 50 กม. ระยะทางเกินกว่า 50 กม .

ชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอระยะทาง(กม.)ดูแผนที่
93010047 โรงเรียนบ้านพน กงหรากงหรา
93010048 โรงเรียนวัดเขาวงก์ กงหรากงหรา
93010049 โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ กงหรากงหรา
93010050 โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์ คลองเฉลิมกงหรา
93010051 โรงเรียนบ้านป่าแก่ คลองเฉลิมกงหรา
93010052 โรงเรียนบ้านพูด กรป.กลาง คลองเฉลิมกงหรา
93010053 โรงเรียนบ้านคู คลองเฉลิมกงหรา
93010054 โรงเรียนบ้านควนประกอบ คลองเฉลิมกงหรา
93010056 โรงเรียนบ้านหน้าวัง คลองทรายขาวกงหรา
93010057 โรงเรียนอนุบาลกงหรา คลองทรายขาวกงหรา
93010058 โรงเรียนบ้านทอนตรน คลองทรายขาวกงหรา
93010059 โรงเรียนบ้านวังปริง ชะรัดกงหรา
93010060 โรงเรียนบ้านต้นประดู่ กงหรากงหรา
93010061 โรงเรียนวัดควนขี้แรด ชะรัดกงหรา
93010062 โรงเรียนวัดพังกิ่ง สมหวังกงหรา
93010063 โรงเรียนวัดหวัง สมหวังกงหรา
93010064 โรงเรียนอนุบาลเขาชัยสน เขาชัยสนเขาชัยสน
93010065 โรงเรียนวัดหัวเขาชัยสน เขาชัยสนเขาชัยสน
93010068 โรงเรียนบ้านลานช้าง(มิตรภาพ 45) เขาชัยสนเขาชัยสน
93010069 โรงเรียนบ้านควนโคกยา เขาชัยสนเขาชัยสน
93010070 โรงเรียนบ้านเทพราช เขาชัยสนเขาชัยสน
93010071 โรงเรียนบ้านท่านางพรหม (ธนาคารกรุงเทพ 8) เขาชัยสนเขาชัยสน
93010072 โรงเรียนบ้านท่าลาด ควนขนุนเขาชัยสน
93010074 โรงเรียนวัดท่านางพรหม ควนขนุนเขาชัยสน
93010075 โรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์ ควนขนุนเขาชัยสน
93010076 โรงเรียนวัดควนสามโพธิ์ ควนขนุนเขาชัยสน
93010077 โรงเรียนบ้านไสนายขัน ควนขนุนเขาชัยสน
93010078 โรงเรียนวัดโพธิยาราม ควนขนุนเขาชัยสน
93010079 โรงเรียนบ้านควนหมอทอง โคกม่วงเขาชัยสน
93010080 โรงเรียนบ้านเกาะทองสม โคกม่วงเขาชัยสน
93010081 โรงเรียนบ้านควนยวน โคกม่วงเขาชัยสน
93010082 โรงเรียนวัดท่าควาย โคกม่วงเขาชัยสน
93010083 โรงเรียนบ้านโคกม่วง (ดำประชาอุทิศ) โคกม่วงเขาชัยสน
93010085 โรงเรียนวัดแหลมจองถนน จองถนนเขาชัยสน
93010086 โรงเรียนวัดแตระ (ปาลานุเคราะห์) จองถนนเขาชัยสน
93010087 โรงเรียนวัดหานโพธิ์ หานโพธิ์เขาชัยสน
93010089 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๓ (วัดโคกโหนด) หานโพธิ์เขาชัยสน
93010092 โรงเรียนวัดควนโก(ไพศาลประชาอุปถัมภ์) หานโพธิ์เขาชัยสน
93010093 โรงเรียนบ้านแหลมดิน (หัสนันท์อุปถัมภ์) หานโพธิ์เขาชัยสน
93010094 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ คลองใหญ่ตะโหมด
93010095 โรงเรียนบ้านท่าเชียด คลองใหญ่ตะโหมด
93010096 โรงเรียนบ้านพรุนายขาว คลองใหญ่ตะโหมด
93010097 โรงเรียนบ้านทุ่งหนองสิบบาท คลองใหญ่ตะโหมด
93010098 โรงเรียนวัดตะโหมด (หมุนคณานุสรณ์) ตะโหมดตะโหมด
93010099 โรงเรียนบ้านหัวช้าง ตะโหมดตะโหมด
93010100 โรงเรียนวัดโหล๊ะจันกระ ตะโหมดตะโหมด
93010101 โรงเรียนบ้านควนอินนอโม ตะโหมดตะโหมด
93010102 โรงเรียนบ้านด่านโลด แม่ขรีตะโหมด
93010103 โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทร แม่ขรีตะโหมด
93010104 โรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์) แม่ขรีตะโหมด
93010105 โรงเรียนวัดปลักปอม แม่ขรีตะโหมด
93010152 โรงเรียนวัดสุภาษิตาราม เกาะนางคำปากพะยูน
93010153 โรงเรียนวัดแหลมดินสอ เกาะนางคำปากพะยูน
93010154 โรงเรียนบ้านท่าเนียน เกาะนางคำปากพะยูน
93010155 โรงเรียนบ้านเกาะนางคำ เกาะนางคำปากพะยูน
93010156 โรงเรียนบ้านเกาะนางคำเหนือ เกาะนางคำปากพะยูน
93010157 โรงเรียนบ้านเกาะหมาก เกาะหมากปากพะยูน
93010158 โรงเรียนบ้านเกาะเสือ เกาะหมากปากพะยูน
93010159 โรงเรียนบ้านปากบางนาคราช เกาะหมากปากพะยูน
93010160 โรงเรียนบ้านเกาะโคบ เกาะหมากปากพะยูน
93010161 โรงเรียนบ้านท่าวา เกาะหมากปากพะยูน
93010162 โรงเรียนบ้านช่องฟืน เกาะหมากปากพะยูน
93010163 โรงเรียนวัดบ้านแหลมกรวด (อินทรประดิษฐ์) เกาะหมากปากพะยูน
93010164 โรงเรียนบ้านโคกทราย ดอนทรายปากพะยูน
93010165 โรงเรียนวัดไทรพอน ดอนประดู่ปากพะยูน
93010166 โรงเรียนวัดควนเผยอ ดอนประดู่ปากพะยูน
93010167 โรงเรียนบ้านดอนประดู่ ดอนประดู่ปากพะยูน
93010168 โรงเรียนวัดหัวควน ดอนประดู่ปากพะยูน
93010169 โรงเรียนบ้านโพธิ์ (ชุมคณานุสรณ์) ปากพะยูนปากพะยูน
93010170 โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน ปากพะยูนปากพะยูน
93010171 โรงเรียนปากพะยูน ปากพะยูนปากพะยูน
93010172 โรงเรียนวัดโรจนาราม ฝาละมีปากพะยูน
93010173 โรงเรียนวัดฝาละมี ฝาละมีปากพะยูน
93010174 โรงเรียนบ้านควนพระสาครินทร์ ปากพะยูนปากพะยูน
93010175 โรงเรียนบ้านแหลม ฝาละมีปากพะยูน
93010176 โรงเรียนวัดบางขวน ฝาละมีปากพะยูน
93010177 โรงเรียนบ้านบางมวง ฝาละมีปากพะยูน
93010178 โรงเรียนวัดพระเกิด ฝาละมีปากพะยูน
93010179 โรงเรียนวัดควนนางพิมพ์ ฝาละมีปากพะยูน
93010180 โรงเรียนบ้านม่วงทวน หารเทาปากพะยูน
93010181 โรงเรียนบ้านหารเทา (จรุงราษฎร์ดำเนิน) หารเทาปากพะยูน
93010182 โรงเรียนสำนักสงฆ์ห้วยเรือ หารเทาปากพะยูน
93010183 โรงเรียนบ้านทะเลเหมียง หารเทาปากพะยูน
93010184 โรงเรียนบ้านควนนกหว้า หารเทาปากพะยูน
93010197 โรงเรียนวัดควนเพ็ง โคกทรายป่าบอน
93010198 โรงเรียนบ้านควนแหวง โคกทรายป่าบอน
93010199 โรงเรียนวัดโคกตะเคียน โคกทรายป่าบอน
93010200 โรงเรียนวัดพรุพ้อ โคกทรายป่าบอน
93010201 โรงเรียนบ้านควนหินแท่น โคกทรายป่าบอน
93010202 โรงเรียนบ้านทุ่งคลองควาย ทุ่งนารีป่าบอน
93010203 โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร ทุ่งนารีป่าบอน
93010204 โรงเรียนบ้านยางขาคีม ทุ่งนารีป่าบอน
93010205 โรงเรียนบ้านทุ่งนารี ทุ่งนารีป่าบอน
93010206 โรงเรียนบ้านห้วยทราย (มิตรภาพที่ 150) ป่าบอนป่าบอน
93010207 โรงเรียนวัดป่าบอนต่ำ(ระแบบ-ถวิลประชาสรรค์) ป่าบอนป่าบอน
93010208 โรงเรียนอนุบาลป่าบอน ป่าบอนป่าบอน
93010209 โรงเรียนวัดท่าดินแดง วังใหม่ป่าบอน
93010210 โรงเรียนบ้านน้ำตก วังใหม่ป่าบอน
93010211 โรงเรียนวัดควนเคี่ยม วังใหม่ป่าบอน
93010213 โรงเรียนบ้านหนองธง หนองธงป่าบอน
93010214 โรงเรียนมิตรมวลชน ๑ หนองธงป่าบอน
93010215 โรงเรียนบ้านเหมืองตะกั่ว หนองธงป่าบอน
93010216 โรงเรียนบ้านโคกสัก โคกสักบางแก้ว
93010217 โรงเรียนวัดลอน โคกสักบางแก้ว
93010218 โรงเรียนบ้านต้นสน โคกสักบางแก้ว
93010219 โรงเรียนวัดรัตนวราราม ท่ามะเดื่อบางแก้ว
93010220 โรงเรียนวัดสังฆวราราม ท่ามะเดื่อบางแก้ว
93010221 โรงเรียนวัดปัณณาราม ท่ามะเดื่อบางแก้ว
93010223 โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ท่ามะเดื่อบางแก้ว
93010224 โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า นาปะขอบางแก้ว
93010225 โรงเรียนวัดนาปะขอ นาปะขอบางแก้ว
93010226 โรงเรียนวัดโตนด นาปะขอบางแก้ว
93010227 โรงเรียนวัดนาหม่อม (เชนวิทยา) นาปะขอบางแก้ว
93010228 โรงเรียนบ้านปากพล นาปะขอบางแก้ว
ถนนเพชรเกษม ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 93160
Version.2022.1.KAOPUNHOT