[x] ปิดหน้าต่างนี้
ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ Myoffice V 6.4 final-2023 สพป.พัทลุง เขต ๒
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ ปีงบประมาณ 2567
ที่ ชื่อโครงการ ระยะเวลา เอกสารรายงานผล งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ
1 โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข
2023-12 - ยาเสพ
23,570.00 23,500.00 70.00 99.70
2 โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา
นางสาวโสภารัตน์ ดิสโร ,
2024-04 - โครงก
28,463.00 25,260.00 3,203.00 88.75
3 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมสำหรับเด็กพิการในโรงเรียนทั่วไป
นางสาวมีณรัษฎ์ ทองช่วย ,
2024-01 - โครงก
22,900.00 22,865.00 35.00 99.85
4 โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
นางสาวโสภารัตน์ ดิสโร ,
2024-01 - โครงก
19,605.00 0.00 19,605.00 0.00
5 โครงการส่งเสริมความรักในสถาบันหลักของชาติ
นายฉาฝาหรี หมาดหนุด ,
2024-01 - โครงก
20,453.00 13,614.00 6,839.00 66.56
6 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
นายฉาฝาหรี หมาดหนุด ,
2024-01 - โครงก
18,113.00 6,375.00 11,738.00 35.20
7 โครงการอารยเกษตรบนฐานคิดเศรษฐกิจพอเพียง
นางปรัชญา ทองดี ,
2024-01 - โครงก
22,355.00 16,115.00 6,240.00 72.09
8 โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาสำหรับการเตรียมความพร้อมผู้เรียนตามแนวทางการประเมินของ PISA2025
นางฐาวนาตย์ ร่วมพันธ์ ,
2024-04 - โครงก
10,540.00 1,085.00 9,455.00 10.29
9 โครงการพัฒนาคุณภาพการวัดและประเมินผล
นางฐาวนาตย์ ร่วมพันธ์ ,
2024-01 - ครงกา
78,800.00 65,950.00 12,850.00 83.69
10 โครงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
นางสาวมีณรัษฎ์ ทองช่วย ,
2024-01 - โครงก
51,140.00 25,915.00 25,225.00 50.67
11 โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยปีงบประมาณ 2567
นางยินดี บุญทอง ,
2024-01 - โครงก
77,048.00 61,354.00 15,694.00 79.63
12 โครงการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
นางสาวสุจิรา มุสิกะเจริญ , นางประไพ สมัครพงษ์ ,
2024-01 - โครงก
14,980.00 3,200.00 11,780.00 21.36
13 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายสหัส หลำสะ ,
2024-01 - โครงก
32,470.00 0.00 32,470.00 0.00
14 โครงการพัฒนาทักษะการคิดคำนวณของผู้เรียน
นางสาวสุจิรา มุสิกะเจริญ ,
2024-01 - โครงก
18,620.00 0.00 18,620.00 0.00
15 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
นางประไพ สมัครพงษ์ ,
2024-01 - โครงก
73,223.00 13,680.00 59,543.00 18.68
16 โครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนและพัฒนาทักษะความสามารถของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ ปีการศึกษา 2566 ระดับชาติ ครั้งที่ 71 จังหวัดชุมพร
นางกรรณิการ์ รวยดี ,
2024-01 - โครงก
10,640.00 10,640.00 0.00 100.00
17 โครงการสื่อเทคโนโลยี โลกดิจิทัล เรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา
นางสาวสุจิรา มุสิกะเจริญ , นางผุสดี ฤทธิ์ช่วยรอด ,
2024-01 - โครงก
26,160.00 6,050.00 20,110.00 23.13
18 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
นางฐาวนาตย์ ร่วมพันธ์ ,
2024-07 - โรงเร
15,000.00 0.00 15,000.00 0.00
19 โครงการจัดการเรียนรู้เพื่อปลูกจิตสำนึกความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
นางศารีญา อิสโร ,
2024-01 - โครงก
14,940.00 9,978.00 4,962.00 66.79
20 โครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
นางรุจิรา คงประพันธ์ ,
2024-01 - โครงก
13,080.00 9,378.00 3,702.00 71.70
21 โครงการเติมเต็มศักยภาพพหุปัญญา
นางปรัชญา ทองดี ,
2024-03 - โครงก
18,650.00 18,650.00 0.00 100.00
22 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
นางสาวภิรญา นิยมเดชา ,
2023-12 - โครงก
296,220.00 136,714.00 159,506.00 46.15
23 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสู่ความยั่งยืน
นายสหัส หลำสะ ,
2024-01 - โครงก
60,210.00 58,330.00 1,880.00 96.88
24 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารงบประมาณและการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
นางสุนิสา แก้วเกลี้ยง ,
2023-12 - โครงก
43,035.00 12,920.00 30,115.00 30.02
25 โครงการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของ สพป.พัทลุง เขต 2
นางศารัตน์ เรืองแก้ว ,
2023-12 - โครงก
46,830.00 29,303.00 17,527.00 62.57
26 โครงการการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
2024-01 - โครงก
24,038.00 23,133.00 905.00 96.24
27 โครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลเชิงบูรณาการโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม
นางศารีญา อิสโร ,
2024-01 - โครงก
150,000.00 40,122.00 109,878.00 26.75
28 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สพป.พัทลุง เขต 2
นางดารณี บุญสุย ,
2023-12 - โครงก
165,695.00 82,930.00 82,765.00 50.05
29 โครงการพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
นางดารณี บุญสุย ,
2023-12 - โครงก
4,200.00 1,190.00 3,010.00 28.33
30 โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการบริหารจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
นายวชิรวิชญ์ เยาว์นุ่น ,
2024-01 - โครงก
12,150.00 0.00 12,150.00 0.00
31 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถานศึกษาในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแผนปฏิบัติการประจำปี
นางศารัตน์ เรืองแก้ว ,
2024-03 - โครงก
63,315.00 0.00 63,315.00 0.00
 รวมยอดทั้งหมด 1,476,443.00 718,251.00 758,192.00 48.65

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
My Office V 6.4 final - 2023 Copyright @ T&T-2023 All rights reserved.